Home
Welkom bij de Hersteld Hervormde Gemeente te Houten

Welkom op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente te Houten. Op deze website kunt u informatie vinden over de kerkdiensten, verenigingsleven, kerkelijke activiteiten, gemeente-avonden en nog veel meer. Daarnaast zijn er interessante links te vinden naar diverse, externe, websites.

Voor alle, op de website vermelde data, geldt : "Zo de HEERE wil en wij leven mogen".

Wij wensen u veel leesplezier en hopen u graag te ontmoeten tijdens onze kerkdiensten en/of activiteiten.

 
 • Meditatie

  Doch wij prediken Christus, de Gekruisigde (1 Korinthe 1 : 23a)

  De prediking van de gekruiste Christus is niet naar de mens. Buiten de kerk wordt deze prediking maar als onzinnig gezien. Velen zeggen er totaal geen behoefte aan te hebben, dat een Ander in hun plaats moet boeten. Het is een dramatische vergissing om op eigen verantwoording wel te zien hoe het zal gaan. Binnen de kerk gaat de behoefte ook vaak naar andere zaken uit, dan Christus en Die

  gekruisigd. Daarom ligt de prediking onder kritiek. Paulus wist dat in zijn tijd zowel Jood als heiden zijn op- en aanmerkingen op de prediking had: “Overmits de Joden een teken begeren, en de Grieken

  wijsheid zoeken” (vers 22). Het Jodendom, de kerk van de oude dag, is door Christus het boos en overspelig geslacht genoemd, omdat zij een teken verzoeken. Ze weigeren te geloven zonder wonderen en bijzonderheden. Dat is weinig veranderd. Er is over het algemeen geen behoefte aan de aloude prediking, dat er maar één weg tot behoud leidt en dat buiten Christus het eeuwige verderf wacht. Zonder bijzondere ervaringen weigeren velen te geloven. Van het heidendom had de apostel Paulus in Korinthe met de Griekse cultuur te maken. De Grieken zochten wijsheid, maar buiten de openbaring van de enige ware God. Wat hun menselijk verstand niet voor mogelijk hield, werd door hen verworpen. De verkondiging van Jezus Christus, Die gekruisigd is en opgestaan werd voor onzinnig gehouden. Op de Areopagus was de uitwerking, dat sommigen spotten met de opstanding der doden; en sommigen zeiden: Wij zullen u wederom

  hiervan horen. Voor het verstand van zogenaamde wijzen blijft de kruisdood en opstanding van Christus een struikelblok. Al was de prediking van Christus, de Gekruisigde, tot ergernis van de Joden en een dwaasheid voor de Grieken, doch Paulus volhardde. Hij en de andere apostelen predikten tegen de stroom van de tijd in Christus, de Gekruisigde. Waarom predikte Paulus de gekruiste Christus? Want het woord des kruises is wel degenen die verloren gaan, dwaasheid; maar ons, die behouden worden, is het een kracht Gods (vers 18). Dat was, is en blijft het werk van de Heere. Ondanks de kritiek, zowel buiten als binnen de kerkelijke gemeenten, zal de Heere zorgen voor deze prediking. Want het woord des kruises is wel degenen die verloren gaan, dwaasheid; maar ons, die behouden worden, is het

  een kracht Gods. Want er is geschreven: Ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan, en het verstand der verstandigen zal Ik teniet maken. Het is Gods werk. Daarom waren en zijn er kruisgezanten, die in alle getrouwheid deze prediking voortzetten, eerst de apostelen en evangelisten, na hen de herders en leraars. De apostel Paulus schaart zich onder de kruisgezanten als hij schrijft aan de gemeente van Korinthe: Doch wij prediken Christus, de Gekruisigde Er wordt veel gedacht, geschreven en gesproken over de vorm van de prediking, maar de wezenlijke inhoud komt veel minder aan de orde. Het inhoudelijke van de prediking is maar al te vaak gericht op de verlangens van de kritische mens. De leer van het Evangelie wordt door wereldwijzen voor dwaasheid gehouden. Dat is een mening, geen feit. Het Woord van de Gekruiste Christus is bij God vandaan het wezen van de zaak, waar het op aan komt. De Heere is de Enige Die niet liegen kan en Zijn betrouwbaar onfeilbaar Woord is het enige middel waardoor de Geest van Christus krachtig en onwederstandelijk het geloof en de wedergeboorte werkt tot zaligheid. Daarom toch volharden in de prediking van de gekruiste Christus, of er nu vraag naar is of niet. Er is nog nooit vraag naar geweest vanuit de mens, maar God vraagt naar verlorenen. Hij zoekt door de prediking van de gekruiste  Christus verloren kerkmensen, mensen in de wereld en Hij zal vinden. Daar staat Hij Zelf voor in. Hij garandeert vrucht. Alzo zegt de Heere HEERE, lezen we bij de profeten in het Oude Testament. Vragen naar de inhoud van de prediking is zeker van levensbelang. Dan is het antwoord uit het Oude Testament, dat de Heere zorg draagt voor de inhoud: Alzo spreekt de HEERE. Dat is ook het antwoord in onze tijd op de vraag naar de inhoud van de prediking. Dan moeten we opmerkzaam luisteren naar wat de Heere  Zelf daarover zegt in Zijn Woord. In onze tekst geeft Paulus daarop een heel duidelijk antwoord:

  Doch wij prediken Christus, de Gekruisigde. Het is naar Gods wijze raad, dat er elke week een dag des Heeren is. We hebben in het scheppings ritme zes dagen gewerkt en krijgen een dag om te rusten en te vieren. We staan op de eerste dag aan het begin van een nieuwe werkweek, die we gebruiken voor een hoger doel dan de wereldse

  arbeid. ‘s  Morgens en ’s avonds, als de omstandigheden het toelaten, gaan we naar het huis des Heeren om Gods Woord te horen. Er kan alleen verwachting zijn als het kruis Evangelie gepredikt wordt. De Heere maakt begerig naar deze prediking. De Heere stoot arbeiders in Zijn wijngaard uit,  die niets anders wensen te prediken, dan Jezus Christus en Die gekruisigd. Deze prediking is voor hongerige en dorstige zielen zinvol en zelfs een vreugde. Hierbij mogen we goed bedenken, dat de apostel al de problemen van de wereld overwegend onder de wijsheid van de wereld zou rangschikken. Op de vele vragen, die in de maatschappij leven, mag het Woord van God in die vaak duistere problemen een lamp en een licht zijn. Wat moeten we daar

  zoeken? Ten diepste is er maar één probleem. Dat is de zonde. Dat is geen kwestie voor het verstand, geen wijze van denken, maar een noodzakelijke opdracht van haten en vlieden. Voor de zonde

  moeten we geen begrijpelijke oplossingen vinden. Wij moeten er allen noodzakelijk van verlost worden, wil het wel zijn voor hart en leven op reis naar de eeuwigheid. De Grieken hebben veel nagedacht en aan hun gedachten soms prachtige vormen gegeven. De joden probeerden aan hun leven een zedelijke vorm te geven. Lezer(es) is uw en jouw verwachting Christus en Die gekruisigd? Buiten Hem is geen verwachting. Daarom is deze prediking noodzakelijk. Hij is het enige antwoord van God op de zonde. Daarom geeft Paulus hierop een kernachtig antwoord, niet een antwoord dat de wijzen van de wereld bevredigt, maar wel een antwoord dat eeuwigheidswaarde heeft en dus van het allergrootste belang is. De apostel Paulus was zelf zeer geleerd, en had aanvankelijk veel wereldse wijsheid, ook Griekse wijsheid. Hij dacht wijsheid te bezitten, die waarde had tot in

  eeuwigheid, maar toen de Heilige Geest in zijn leven kwam op weg naar Damascus, werd hij een blinde en een grote dwaas voor God. Zo kreeg deze man ware wijsheid. Alleen deze kennis is zalgmakend. God heeft Paulus geroepen om deze wijsheid te prediken. Want ik schaam mij het Evangelie van Christus niet; want het is een kracht Gods tot zaligheid een iegelijk die gelooft, eerst den Jood, en ook den Griek (Romeinen 1: 16). Het is geen wijsheid, die de mens van zichzelf bezit. Het is niet van de mens. Ware christenen weten, dat zij niet zo knap zijn, maar dwaas in zichzelf. Door de zonde heb ik, heeft u en jij een

  verduisterd verstand, zodat wij van God niets begrijpen. Door Woord en Geest wordt er een vraag geboren in het ogenblik van Gods welbehagen, die Luther ook kende, namelijk: hoe krijg ik een

  genadig God? Hoe krijg ik een nieuw hart en het eeuwige leven?

  Als antwoord op die vraag prediken rechte voorgangers de Heere Jezus Christus, de man van smarten, gehangen aan het kruis van Golgotha. Niet één Griek kan dwaasheid begrijpen en niet

  één Jood heeft deze gerechtigheid nodig. Elk mens leeft van nature aan deze Zaligmaker voorbij, óf in wijsheid of in godsdienstigheid. De uitverkorenen worden door de prediking van deze Middelaar

   

  zondaars en dwazen in hun eigen ogen gemaakt door de krachtdadige werking van de Heilige Geest. Zij worden als goddelozen, machtelozen, radelozen, hopelozen en onwilligen gebracht bij het kruis. Daar wordt de rust geschonken! Door de opstanding van de Heere Jezus Christus worden zij uit de doden opgewekt om te wandelen op de wegen des Heeren, ook in de dagelijkse omstandigheden. De Zaligmaker leidt ze, als de Goede Herder en zo leren ze wandelen en handelen tot eer van de Heere. Dat vermag ik, belijden zij, door Christus, Die mij krachten geeft. Alleen door Jezus Christus en Dien gekruisigd. Dat is de enige heilzame boodschap, die mag en moet worden verkondigd.

  Ds. L.D.A. Hartevelt

   


  lees verder