Home
Welkom bij de Hersteld Hervormde Gemeente te Houten

Welkom op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente te Houten. Op deze website kunt u informatie vinden over de kerkdiensten, verenigingsleven, kerkelijke activiteiten, gemeente-avonden en nog veel meer. Daarnaast zijn er interessante links te vinden naar diverse, externe, websites.

Voor alle, op de website vermelde data, geldt : "Zo de HEERE wil en wij leven mogen".

Wij wensen u veel leesplezier en hopen u graag te ontmoeten tijdens onze kerkdiensten en/of activiteiten.

 
 • Meditatie

  Een vermaning voor dit leven

  Zo dan, mijn geliefde broeders, zijt standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heeren, als die weet, dat uw arbeid niet ijdel is in den Heere. 1 Kor. 15:58.
  De apostel Paulus eindigt ons teksthoofdstuk met een vermaning waarin hij de taak en de roeping in dit leven aangeeft. Daar wij allen nog in dit leven mogen zijn, geldt deze vermaning ook voor ons. Ja, maar Paulus schrijft toch aan broeders? Inderdaad, in deze brief aan de gemeente te Korinthe spreekt hij hen aan als zijn geliefde broeders. Hij gevoelt de band des geloofs, der liefde en der gemeenschap. Dat deze band ook in onze dagen meer gevoeld mocht worden. Want de liefde bedekt alle dingen, gelooft alle dingen, hoopt alle dingen. De liefde denkt geen kwaad en zoekt zichzelf niet. Wat zijn wij daar ver vandaan. Nu was de gemeente van Korinthe alles behalve een volmaakte gemeente. Hoevele bestraffingen heeft Paulus niet aan hun adres gericht. En toch zegt hij: Mijn geliefde broeders. Het waren zijn geestelijke broeders, zijn geliefde broeders.
  Zo dan, mijn geliefde broeders, weest dankbaar voor hetgeen God in Christus voor ons en aan ons gegeven heeft. Laat ons God danken dat Hij ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus. Maar Gode zij dank, zo spreekt het geloof. Doch een geloof zonder de werken is dood. Daarom volgt vs. 58 op vs. 57. Geloof moet blijken. Een boom wordt toch aan de vruchten gekend. In de werken des geloofs wordt het geloof zichtbaar. Nu is het geloof van de gelovige zwak en klein. Daarom is deze vermaning niet overbodig.
  Zijt standvastig, onbeweeglijk. Hebt u uzelf al als onstandvastig en bewegelijk leren kennen? Wat laat een mens zich gemakkelijk beïnvloeden door andere mensen, ook door andersdenkenden. Hoeveel mensen hebben zelf geen vaste mening omdat zij niet gegrond zijn in het Woord en standvastig zijn in het geloof en in de leer die ons is overgeleverd? Hoeveel mensen zijn een vriend van wie zij het laatste gesproken hebben? Waren zij nu maar een vriend Gods, zoals Abraham, en hadden zij nu het laatste gesprek maar met God gevoerd dan was het wel goed, maar daar ontbreekt het aan. Wat laat een mens zich gemakkelijk beïnvloeden door wat men leest, hoort en ziet via de moderne communicatiemiddelen. Dat men vanuit een bepaalde richting beïnvloedt wordt, heeft men niet eens in de gaten. En hoeveel invloed heeft de wereld waarin wij leven op ons? Wie is geen kind van zijn tijd? Welk gezin wordt niet beïnvloed door de geest van de tijd? Wie doet niet mee aan de gewoonten en mode van de tijd? Wie niet aan de vervlakking en afval van de tijd? En achter al deze genoemde factoren werkt de satan en tracht hij hierdoor alle mensen te verleiden. Daarom, gij ouderen en jongeren, die dit leest, zijt standvastig, onbeweeglijk in het Woord van God, waarin u wellicht van kindsaf bent opgevoed en onderwezen. Zijt standvastig, onbeweeglijk in de leer die ons is overgeleverd. Denkt aan de Drie formulieren van Enigheid. Zijt standvastig, onbeweeglijk in de beginselen die op het Woord van God en de leer der zaligheid gegrond zijn. Laat u niet meevoeren door schoon klinkende leuzen en mooie beloften. Toetst al wat u leest en hoort aan het Woord van God en het geloof dat uit God is. Twijfelt niet aan God en Zijn Woord, zowel in bedreiging als belofte, want die twijfelt, is een baar der zee gelijk.
  Zijt standvastig, onbeweeglijk. Deze vermaning geldt voor ons allen! In het bijzonder wel voor onze jonge mensen. Wat komt er veel op hen af om hen tot andere gedachten, inzichten en meningen te brengen. En wat hebben allen, die in Kerk of school, staat of maatschappij een verantwoordelijke plaats in mogen nemen deze vermaning in onze tijd nodig. Daar zijn wat uitwendige verzoekingen en inwendige slingeringen en wie zijn wij zelf? Verwacht het daarom alleen van Hem Wiens kracht in zwakheid volbracht wordt. Altijd overvloedig zijnde in het werk des Heeren. Dus met ijver en vlijt altijd voortgaan en toenemen in het werk des Heeren en in de werkzaamheid voor de Heere. Wij zijn zo gauw geneigd op onszelf en op de omstandigheden te zien en dan neemt de ijver zo gemakkelijk af. Laten we daarom niet op onszelf, noch op de mensen en de omstandigheden en vruchten zien, maar op de Heere die ons die arbeid opgelegd heeft. Het werk des Heeren. Dat kan slaan op het persoonlijke werk van God door Zijn Woord en Geest in onze harten, bijv. Godskennis, zondekennis, gebed, geloof, genade, kennis van de Middelaar Jezus, van lijdzaamheid en heiligmaking. Dat we de kennis en genade, die God ons gaf ten nutte van anderen mochten aanwenden. Het werk des Heeren. Dat kan slaan op het werk waartoe God ons geroepen heeft. We moeten ons beroep of roeping naarstig waarnemen. De hand des vlijtigen zal gezegend worden. We moeten ons werk doen in afhankelijkheid van God, die ons de nodige wijsheid, bekwaamheid en krachten geven kan. We moeten ons werk doen uit het geloof, naar Gods wet en tot Gods eer. Als die weet, dat uw arbeid niet ijdel is in den Heere.
  Ziende op onszelf kunnen we geen vrucht en zegen op ons werk verwachten. Maar volgens de beloften van God zal die arbeid niet zonder vrucht en zegen zijn, niet om onzentwil maar in den Heere, dus om Christus' wil. Moge dit u tot troost zijn om door te gaan in die arbeid, gehoorzaam aan de roeping en blind voor de uitkomst. Laten we doen wat onze hand vindt om te doen en de uitkomst aan God overlaten.
  Ds. J. P. Verkade.


  lees verder