Home
Welkom bij de Hersteld Hervormde Gemeente te Houten

Welkom op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente te Houten. Op deze website kunt u informatie vinden over de kerkdiensten, verenigingsleven, kerkelijke activiteiten, gemeente-avonden en nog veel meer. Daarnaast zijn er interessante links te vinden naar diverse, externe, websites.

Voor alle, op de website vermelde data, geldt : "Zo de HEERE wil en wij leven mogen".

Wij wensen u veel leesplezier en hopen u graag te ontmoeten tijdens onze kerkdiensten en/of activiteiten.

 
 • Meditatie

  Jezus veracht

  Hij was veracht, en wij hebben Hem niet geacht. Jes 53 : 3

  De profeet Jesaja kondigt in het Oude Testament de lijdende Knecht des Heeren aan. Hij bedoelt hier niet, zoals de meeste Joden van mening zijn, het volk van Israël mee. Het is zeker waar dat het volk van de Joden in de loop van de geschiedenis vaak te maken heeft gehad met verachting en ander lijden; we hoeven alleen maar te denken aan de Holocaust. Lijden om nooit te vergeten. Echter in deze profetie heeft Jesaja een profetisch vergezicht met betrekking tot de Heere Jezus. Hij is de lijdende Knecht des Heeren. Van Hem wil Jesaja spreken. Hem wil hij aanwijzen en aanprijzen.

  De Heidelbergse Catechismus maakt in antwoord 37 op grond van de Bijbel duidelijk dat het lijden van Jezus Christus niet alleen een zaak is geweest van het einde van Zijn leven. Heel Zijn leven was lijden Zijn deel; vanaf Zijn geboorte tot aan Zijn sterven. Eén aspect van dit lijden betreft het psychische of mentale lijden. Hierbij kan gedacht worden aan de verachting, die Hij heeft ondergaan. Wat wordt bedoeld met verachten? Verachten betekent dat je ergens of aan iemand geen enkele of slechts zeer geringe waarde hecht. Iemand is totaal onbelangrijk voor je. Je haalt ergens je neus voor op vanwege afkeer of zelfs haat. Je keert je gezicht van iemand af, omdat deze persoon het aankijken niet waard is. Een voorbeeld van verachten vinden we bij Ezau; hij verachtte zijn eerstgeboorte. Het kooksel van Jacob, het hier en nu was hem meer waard dan de zegen van de Heere. Deze zegen had voor Ezau niet de waarde die deze had moeten hebben. Ten diepste verachtte hij met deze daad niet alleen de verbondsbeloften en zegeningen, maar ook de Heere Zelf.

  Jesaja profeteert dat verachten van toepassing zal zijn op de Heere Jezus. Hij schrijft het in de verleden tijd alsof het al gebeurd is. Zo zeker gaat dit komen en moet dit gebeuren. Wij, die hier achter staan, weten dat het gebeurd is. De evangeliën laten ons zien dat zeer velen Hem hebben gehaat en geen blik waardig hebben gekeurd. Velen hebben Hem uitgejouwd, bespogen en bespot. Met name van de godsdienstige Joodse leiders, maar ook van het gewone volk ‘ontving’ Hij veel verachting. Men wilde graag een Messias, Die allerlei aardse zaken zou behartigen. Toen Jezus Zijn intocht in Jeruzalem deed, waren de verwachtingen hooggespannen, maar toen Hij vervolgens naar de tempel ging om te onderwijzen steeg hun verachting tot een hoogtepunt. Zo Eén hoefden ze niet. Weg met Hem. Wat moet dit verachten Hem een diepe pijn hebben gegeven. In bepaalde opzichten gaat dit verder dan lichamelijk lijden. Niemand gaf Hem de gepaste waardering. Hij was veracht. Het is zo diep. Hij wilde veracht worden. Hij koos voor de verachting.

  Jesaja gaat het persoonlijk maken door te schrijven in de eerste persoon meervoud. Hij schrijft “en wij hebben Hem niet geacht”. Hij gebruikt hier een ander werkwoord, maar in betekenis sluit het nauw aan bij het woord verachten. Het betekent hier niet tellen, niet rekenen of een negatief oordeel geven over. Met ‘wij’ bedoelt de profeet ook zichzelf. In het woordje ‘wij’ worden u en ik ook aangeduid. Gelooft u dit? Bent u daar door het ontdekkende licht van Gods Geest achter gekomen? Misschien is het in uw situatie dringend noodzakelijk om te bidden of de Heere u wil laten zien dat dit in uw leven zo is? Want u denkt misschien veel op te hebben met Jezus. Hem niet achten? Dat gaat vast niet over mij als trouwe kerkganger en lezer van deze meditatie. U bent aangedaan als het gaat over de lijdende Knecht. Lezer, van nature geldt dat we Jezus geen enkele waarde toekennen. We ergeren ons aan Hem, we haten Hem ondanks de emoties die we kunnen voelen als het over een lijdende Jezus gaat. We willen niet in Hem geloven als de enige Zaligmaker, omdat we van ons eigen leven menen dat het nog aardig op orde is. We geven ieder het zijne en doen ons best om netjes te leven. Als we zo denken achten we onszelf hoog en de keerzijde is dat we Gods wet en Zijn Zoon Jezus verachten. Een lijdende Jezus, een verachte Zaligmaker hebben we niet nodig, totdat we gaan zien hoe het er werkelijk voorstaat. In vers 5 van Jesaja 53 komt dit naar voren. “Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld”.

  Vanwege ons verachten van God en Zijn wet zou Hij ons voor eeuwig moeten verachten.  Nu is het wonder dat de tekst Jezus predikt als Borg. Hij werd veracht door mensen, door kerkelijke en wereldlijke hoogwaardigheidsbekleders, maar ten diepste was het Zijn Vader, Die Hem verachtte, omdat Jezus beladen was met ongerechtigheid. De diepte van deze zaak is met ons verstand niet te doorgronden; het is wel met het hart te bewonderen. De verachte Jezus neemt de verachting van allen die in Hem geloven voor eeuwig van hen weg. Deze straf, die op Hem was, neemt alle verachting weg. Dan mag het door het geloof worden gezien: Hij veracht in mijn plaats. “Wie Mij veracht', God wou Mij niet verachten.” Eeuwig wonder van Gods genade. Er is ook een keerzijde. Buiten deze Borg om zult u de eeuwige verachting van God moeten dragen. Dat zal niet meevallen. Veracht Hem daarom niet langer. Hij verachtte Zijn eigen Kind om zondaren te kunnen aanvaarden. Belijdt dat u Hem zolang veracht hebt en zult Gods ontfermingen ervaren.

   

  ds. R.W. Mulder


  lees verder