Home  »  Administratief  »  Administratief ANBI Diaconie

 

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:

Diaconie Hersteld Hervormde Gemeente te Houten

Telefoonnummer (facultatief):

030-6381777

RSIN/Fiscaal nummer:

824143486

Website adres:

www.hhghouten.nl

E-mail:

Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Adres:

Plein 27

Postcode:

3991 ED

Plaats:

Houten

Postadres:

Kemphaanweide 18

Postcode:

3993 CR

Plaats:

Houten

 

 

 

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:

Diaconie Hersteld Hervormde Gemeente te Houten

Telefoonnummer (facultatief):

030-6381777

RSIN/Fiscaal nummer:

824143486

Website adres:

www.hhghouten.nl

E-mail:

Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Adres:

Plein 27

Postcode:

3991 ED

Plaats:

Houten

Postadres:

Kemphaanweide 18

Postcode:

3993 CR

Plaats:

Houten

De Hersteld Hervormde Gemeente te Houten is een lokale geloofsgemeenschap die behoort tot de Hersteld Hervormde Kerk. In het statuut (kerkorde) van de Hersteld Hervormde Kerk is dit in artikel I lid 1 als

volgt omschreven: “De Hersteld Hervormde Kerk, overeenkomstig haar belijdenis openbaring van de ene heilige katholieke of algemene christelijke kerk, bestaat uit al de Hersteld Hervormde gemeenten

(…), in Nederland, (…).“ De gemeente beantwoordt aan haar diaconale roeping in de kerk en de wereld onder leiding van het college van diakenen. De kerkorde omschrijft dat als volgt in ordinantie 15,

artikel 1, lid 1: “De gemeente, in al haar leden geroepen tot de dienst van de barmhartigheid, beantwoordt, onder de leiding of door de arbeid van de diakenen, aan deze roeping in het diaconaat.”

De diaconie is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. In ordinantie 15 artikel 12 lid 2 van de kerkorde van de Hersteld

Hervormde Kerk is dat als volgt vastgelegd: “De diaconie heeft rechtspersoonlijkheid.”

De kerkorde van de Hersteld Hervormde Kerk bevat onder meer bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor kerkleden, gemeenten, diaconieën en andere onderdelen

van de kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde van de Hersteld Hervormde Kerk.

De Hersteld Hervormde Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap

behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Hersteld Hervormde Gemeente te Houten.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 6 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke

gemeente.

Het College van diakenen  is verantwoordelijk voor het beheer  van alle vermogensrechtelijke aangelegenheden en de financiële middelen eigendommen van de diaconie. De diaconie bestaat uit  3 leden.  De kerkenraad is

eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.

C. Doelstelling/visie

De Hersteld Hervormde Kerk verwoordt in de eerste artikelen van de kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden

en haar financiën.

1) De Hersteld Hervormde Kerk is overeenkomstig haar belijdenis openbaring van de ene heilige katholieke of algemene christelijke kerk en bestaat uit al de Hersteld Hervormde gemeenten,

alsmede de in haar verband opgenomen Hersteld Hervormde gemeenten buiten Nederland en haar classes.

2) In dankbare gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als de bron der prediking en enige regels des geloofs doet de gehele kerk, ook in haar ambtelijke vergaderingen, in gemeenschap en in

overeenstemming met de belijdenis der vaderen, en in het besef van haar verantwoordelijkheid voor het heden, zich strekkende naar de toekomst van Jezus Christus, belijdenis van de Drieënige

God zoals Hij Zichzelf in Zijn Woord heeft geopenbaard.

3) De kerk is, naar het bevel en voorbeeld van Christus, geroepen om aan alle mensen en machten het evangelie te verkondigen, betuigende de bekering tot God en het geloof in Jezus Christus.

D. Beleidsplan

Van toepassing is de kerkorde van de Hersteld Hervormde Kerk. Een beleidsmatige samenvatting hiervan is te vinden via deze link: http://www.hersteldhervormdekerk.nl/hhk/kerkelijke-regelingen/kerkorde

E. Beloningsbeleid

De beloning van diaconale medewerkers in loondienst – indien aanwezig - is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Hersteld Hervormde Kerk’. De hierop betrekking hebbende regelingen zijn te raadplegen op de website

van de Hersteld Hervormde Kerk.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform

de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het college van kerkvoogden en het college van diakenen. Binnen de kaders van hun verantwoordelijkheid waken zij over de financiële stabiliteit van de gemeente

en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan kerkenraad en gemeente. Een uittreksel van de belangrijkste activiteiten treft u hieronder aan. De kerkenraad draagt de eindverantwoordelijkheid over de activiteiten

die er in de gemeente plaatsvinden. Het college van diakenen is verantwoordelijk voor alle diaconale zorg en activiteiten.

De wekelijkse activiteiten die plaatsvinden zijn: openbare erediensten, catecheseonderwijs, verenigingsleven, bijeenkomsten voor jongeren en ouderen, Bijbellezingen, Bijbelkring, evangelisatieprojecten, diaconale zorg,

etc. Veel activiteiten worden ontplooid met medewerking van gemeenteleden.

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit. In de kolom begroting in het overzicht

onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk

gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

 

Begroting

Rekening

Rekening

 

2017

2017

2016

baten

 

 

 

Rentebaten en baten uit bezittingen

Bijdragen gemeenteleden (levend geld)

Baten onroerende zaken

€ 500

€  771

€ 771

Door te zenden collecten en bijdragen derden

€ 14.000

€ 13.988

€ 14.658

Overige baten

Totaal baten (a)

€ 14.500

€ 14.759

€ 15.429

 

 

 

 

lasten

 

 

 

Lasten kerkelijke activiteiten

€ 2.000

€ 3.000

€ 2.595

Verplichtingen en bijdragen andere organen

€ 500

€  247

€ 279

Kosten beheer en administratie

€ 500

€ 201

€ 170

Lasten onroerende zaken

Afschrijvingen

Diaconaal werk plaatselijk

€ 3.500

€ 3.491

€ 3.969

Diaconaal werk regionaal en landelijk

€ 4.500

€ 3.974

€ 6.195

Diaconaal werk wereldwijd

€ 3.000

€ 4.060

€ 3.066

Overige lasten

€ 500

€  58

€ 303

Totaal lasten (b)

€ 14.500

€ 15.031

€ 17.016

 

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Kerkelijke bijdrage en collecten gevraagd om hun bijdrage voor het werk van

de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de diaconie ook nog (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk

van de diaconie.

 

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd. Dit vindt plaats in de vorm van ondersteuning van particulieren en gezinnen, en van andere diaconale activiteiten en

door middel van doorzending van gelden voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Kerkelijke bijdrage en collecten gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe

zij behoren.

Soms bezit de diaconie ook nog (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd. Dit vindt plaats in de vorm van ondersteuning van particulieren en gezinnen, en van andere diaconale activiteiten en door middel van doorzending van gelden

voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.