Kerkdiensten


Corona maatregelen per 01-07-2020

Vanaf 1 juli mogen wij als gemeente weer samenkomen in de kerk, met in achtneming van de anderhalve meter maatregel. Het gevolg van deze maatregel is voor onze gemeente het feit dat wij op deze manier niet als totale gemeente in de kerk passen. Hierom is de gemeente verdeeld in twee groepen

 

– Wanneer u geen klachten hebt mag u naar de kerk.

* niet bij corona-infectie van uzelf of                             gezinsleden

* niet bij verkoudheidsklachten

* niet als u of een gezinslid koorts            heeft

* minimaal 24 uur klachtenvrij zijn

– Zoveel mogelijk thuis gebruik maken van het toilet.

– Houd ook wanneer u lopend/fietsend op weg naar de kerk bent 1,5 meter afstand.

– Bij aankomst kerkgebouw wordt uw aanwezigheid genoteerd door de koster.

– Ontsmet uw handen bij de ingang van het kerkgebouw, er hangt daar een speciale pomp.

– De koster wijst u de plaats aan, gezinnen zitten bij elkaar.

– Jas en tas meenemen naar uw zitplaats.

– Tijdens de diensten wordt er gezongen, met aangepast volume.

– Tijdens de diensten wordt er in de maanden juli en augustus niet gecollecteerd. U kunt uw giften via de bank overmaken. Wij danken u voor uw bewezen offervaardigheid!

– Na de dienst zal de koster u een teken geven, zodat u het kerkgebouw kunt verlaten.

– Direct door lopen naar huis, uw fiets of uw auto. Helaas geen sociale ontmoetingen in en om de kerk.

Wij beseffen nog steeds dat deze maatregelen veel van u en ons als gemeente vraagt. Hierbij is het belangrijk dat iedereen zijn/haar verantwoording neemt in het naleven van de maatregelen, ongeacht hoe u zelf over deze maatregel denkt.

Dit protocol geldt in eerste instantie voor de maanden juli en augustus

 

Uw kerkenraad    en kerkvoogdij

Meditatie

Troost, troost Mijn volk….

 

Troost, troost Mijn volk, zal ulieder God zeggen. Spreekt naar het hart van Jeruzalem en roept haar toe, dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat zij van de hand des HEEREN dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden.

 

Jesaja 40: 1-2

 

‘Troost, troost Mijn volk, zal ulieder God zeggen’. Welk een onbegrijpelijk wonder! God spreekt van troost. Voor wie? Voor hen, die in Babel zuchten onder het oordeel. Het welverdiende oordeel vanwege de Godsverlating en Godsverzaking. Vanwege de dienst aan de afgoden. Vanwege de afhoerering. Vanwege het zoeken van zichzelf.

Zucht u onder het oordeel? U loopt dan met het oordeel Gods in uw hart vanwege de afkerigheid. En met het oordeel in uw hart, mag u van troost horen uit de mond des Heeren. Is dat geen onbegrijpelijk wonder?

‘Troost, troost Mijn volk’. Welke troost geeft de Heere? De afdoende troost! Geen aspirine, die verdooft. Geen middel uit de kwakzalverij. Daarmede is een veroordeeld volk niet gered. Immers, de wonde blijft. Hoort wat een veroordeeld volk nodig heeft! ‘Roept haar toe, dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat zij van de hand des HEEREN dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden!’ Gaat uw hart naar deze vertroosting uit? Begeert u deze troost? Verlangt u dit uit de mond des Heeren te horen?

Die geen wapens hebben in de strijd. Die geen wapens kunnen hanteren. Die zich verloren weten. Die tegen de belagers en de vijanden niet kunnen strijden. Die het moeten verliezen en die het mogen verliezen. Zij en zij alleen en zij allen mogen horen: Uw strijd is vervuld! Gij verlorene, de Heere is de Overwinnaar in de strijd en Hij geeft Zijn volk de zege.

Die niet anders dan zonde hebben. Die enkel zonde zijn. Die ervaren: ‘Een stroom van ongerechtigheden heeft de overhand op mij’. Die alleen en die allen mogen horen: Uw ongerechtigheid is verzoend. Bij de Heere is vergeving in dubbele mate. Wij hebben ontvangen genade voor genade! Dat is des Heeren volkomen werk der zaligheid voor hen, die in het verre Babel zitten. Lezer, een vraag. Is nu deze troost ook uw troost? Zeg niet: Ik denk van wel. U kunt met denken niet zalig worden.

Is deze troost ook uw troost? Troost zoeken we overal. Zonder troost kan een mens niet leven. De vraag is nu: Kennen we die ware troost, die niet beschamen zal, ook niet in de poorten van de dood?

Is dit uw troost: Rijkdom, eer en gezondheid? Gij dwaas, in deze nacht zal men uw ziel van u afeisen en hetgeen gij bereid hebt, wiens zal het zijn?

Zo zoeken we allen iets. De één dit, de ander dat. Doch, wij moeten Christus hebben! Niet iets, maar Hem, Hem alleen!

Zie, daar gaat nu de Heere Zelf plaats voor maken.

Onze afgoden, aan het hart gedrukt, worden ons afgenomen. Alles wordt ons uit de handen geslagen. Zeg nu maar zelf wat ge overhoudt. Uw antwoord: Niets! We sterven aan alles als grond voor de eeuwigheid. We weten ons helwaardig vanwege de zonden. We staan met lege handen. Het veroordeelde hart buigt zich terneder. En zie nu het wonder! Waar we zo liggen: Ik schatte mij geheel verloren, ik mocht van geen vertroosting horen, ziet: daar en daar alleen buigt zich de Heere over de ellendige heen en betuigt: ‘Troost, troost Mijn volk’. Uw strijd is vervuld, uw ongerechtigheid is verzoend, uit Mijn hand zal Ik u dubbel geven voor al uw zonden!

Troost door Christus. Troost in Christus. Door Zijn kruis en opstanding. Deze zal ons troosten. Mogen onze voeten staan op deze Rots? Christus en Zijn gerechtigheid. Dat is de enige troost, beide in leven en in sterven!

U zoekt naar deze troost? We horen u klagen: ‘Vertroost mijn ziel in haar geween en zeg haar: Ik ben uw heil alleen. ‘O, gij wenend volk, leer het maar opgeven aan uw zijde! De Heere wil van Zijn zijde u de vertroosting geven! U zegt: Ik kan er niet bij. We verstaan u. Het is het onbegrijpelijke wonder! Troost en nog eens troost, dubbele troost voor veroordeelden en vloekwaardigen! We roepen het u toe in ’s Heeren naam. Hij bevestige het in uw harten door Zijn Woord en Geest.

Wee echter degenen, die tot het werk hunner handen zeggen: ‘Gij zijt onze troost’. Eeuwige droefenis zal uw deel zijn!

 

Van wijlen ds. J. Catsburg

 

Welkom bij de Hersteld Hervormde Gemeente te Houten

Welkom op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente te Houten.

Op deze website kunt u informatie vinden over de kerkdiensten, verenigingsleven, kerkelijke activiteiten, gemeente-avonden en nog veel meer.
Daarnaast zijn er interessante links te vinden naar diverse, externe, websites.Voor alle, op de website vermelde data, geldt : “Zo de HEERE wil en wij leven mogen”.
Wij wensen u veel leesplezier en hopen u graag te ontmoeten tijdens onze kerkdiensten en/of activiteiten.